Świetlica
Świetlica w roku szkolnym 2016/2017 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
Wychowawczyniami świetlicy są pani Monika Karwacka, pani Katarzyna Klepacz oraz pani Agnieszka Czeska-Klepacz.

W naszej świetlicy szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu, o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się uczyć dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań. W trosce o bezpieczeństwo uczniów systematycznie organizowane są pogadanki na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz dotyczące walki z przemocą i agresją.
Świetlica szkolna jest miejscem szczególnym. Zasadniczym jej zadaniem jest opieka nad dzieckiem, dbałość o wszechstronny rozwój osobowości, zapewnienie wychowankom właściwych warunków do spędzania czasu wolnego po zajęciach lekcyjnych. Wielu uczniów lubi tutaj przebywać. Tutaj mają swoich kolegów, gry, zabawki, książki. Uczestniczą w zorganizowanych zajęciach prozdrowotnych, cyklach tematycznych, muzycznych, czytelniczych, plastycznych, ruchowych i ogólnorozwojowych.
Efekty systematycznej pracy z uczniami widoczne są na co dzień.

Szkoła Podstawowa w Brodach
ul. Szkolna 77
27-230 Brody
Tel. (41) 271-13-61


Realizacja
Agencja Reklamy Marecki.name
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkoła Podstawowa w Brodach © 2022